Tolkeservice

OnLine Translation tilbyder tolkeservice mellem dansk og flere end 50 forskellige fremmedsprog og dialekter. Alle tolkeopgaver udføres af herboende modersmålstolke eller tolke med en universitetsuddannelse i faget. Dette er vigtigt for en høj kvalitet af oversættelser og tolkning, hvor man både kan fange dialekter, sproglige nuancer, tone og meget andet der er vigtigt for god tolkning. 

Bestil tolk

Nedenfor kan du læse meget mere om vores tolkeservice hos OnLine Translation, og hvordan vi kan hjælpe jer i en situation hvor i har brug for professionel og dygtig tolkning. 

Tolke til alle situationer

Tolkeservice er vigtigt i mange situationer - tolkene forbinder mennesker og skal være med til at informere, forebygge misforståelser og meget andet. Mange mennesker kan have svært ved at skulle kommunikere på et sprog de ikke helt forstår, og i sager om asyl, sundhed eller i forretningsmøder er det vigtigt at alle parter kan forstå hinanden uden problemer. I disse situationer er det vigtigt at have tolke tilknyttet der kan sikre ligefrem og præcis kommunikation, hvor alle føler at de forstår hvad der bliver sagt og aftalt. 

Det er tolkens opgave at sørge for at gengive den tone der er i oversættelserne, og derfor er det ikke kun tilstrækkeligt at oversætte ord for ord, men også at lægge vægt på det der ikke nødvendigvis kan høres, men også ses i kropssproget, tonen og hvilke ord og synonymer der bliver brugt af begge parter. 

Former for tolkning

Inden for tolkning og tolkeservice skelnes der primært mellem to forskellige arbejdsmetoder, nemlig konsekutiv og simultantolkning. Vi rådgiver dig gerne omkring, hvilken metode der passer bedst til din specifikke kommunikationssituation, ligesom vi meget gerne er behjælpelige med bestilling af alt relevant udstyr, som for eksempel tolkebokse til konferencetolkning.

Nedenfor kan du læse mere om forskellen på de forskellige typer tolkning. 

Simultantolkning

En metode der ofte bruges er simultantolkning. Denne metode foregår ved at tolken for eksempel sidder i et andet rum eller en tolkekabine, og gennem udstyr tolker samtidig med at personen taler. Dette giver oftest mening ved store møder, konferencer og generalforsamlinger, men kan også bruges i flere andre situationer, hvor det er vigtigt at man hører noget på samme tidspunkt som det bliver sagt, for at undgå at det tager for lang tid.  

Konsekutiv tolkning

Konsekutiv tolkning er en anden meget populær form for tolkning, der for mange er den letteste at forstå. Denne fungerer ved at en tolk først lytter til hvad én person siger, og mens der holdes en pause oversætter personen hvad personen sagde til den anden part. 

Nogle gange aftaler man på forhånd hvornår personen skal holde en pause, og i andre tilfælde holder personen naturligt pauser hvor det giver mening at tolken oversætter. Konsekutiv tolkning bruges ofte i hverdagssituationer hvor der er brug for en tolk. Det kan være på kommunen, hos politiet og flere andre steder. 

Telefonisk tolkning

Det er ikke altid det er muligt at have en tolk eller begge parter til stede. Det kan være at der er akut brug for tolkeservice, for eksempel hos politiet eller i lufthavne, eller det kan være at én person sidder i et andet land eller lignende. Der kan man lave telefonisk tolkning, en tolkeservice der foregår over telefonen. I disse tilfælde vil man ofte lave konsekutiv tolkning, og det handler om at oversætte meget præcist, fordi man ikke altid kan læse personernes kropssprog, se deres ansigtsudtryk og lignende. 

Her er det altså vigtigt at tolken har stor erfaring med sproget og sproglige nuancer for at kunne give den mest præcise tolkning. 

Vi holder styr på processen

I samråd med psykologer, læger eller sagsbehandlere planlægger vi gerne et forløb af tolkninger og tolkeservice med en fast tolk tilknyttet. En sådan ordning sikrer kontinuitet og bidrager dermed til at øge udbyttet af for eksempel et behandlings- eller integrationsforløb.

I forbindelse med enhver medicinsk, social eller juridisk tolkeopgave dokumenterer vi nøje, hvem der har tolket for hvilken klient. På den måde kan vi til enhver tid – og på tværs af rekvirenter – efterkomme et eventuelt ønske om, at den samme tolk tolker for samme klient. Det skaber en følelse af tryghed hos klienten. Herved sænkes en psykologisk barriere, og effektiviteten i kommunikationen hæves tilsvarende.

Parternes sproglige og professionelle identitet, herunder identificeringen af den rette dialekt, tolkens køn og speciale, er vigtige elementer i forbindelse med tolkning. Vi tager desuden højde for tolkningens geografiske placering og for, om tolkeservicen skal planlægges som et forløb af flere opgaver med samme tolk. 

Andre services

Vi tilbyder også en lang række andre services end blot tolkning. Det kan blandt andet være professionel oversættelse af forretningsdokumenter, hjemmesider og lignende, hvor vi ikke kun sørger for at du får en præcis oversættelse, men også at siderne er læsevenlige, SEO-kompatible og meget andet. 

Vi kan også lave oversættelser af dokumenter der kræver stor dygtighed inden for teknisk sprog, for eksempel manualer, IT dokumenter og andre tekniske dokumenter. Dette kan også være rets- og sundhedsmanualer. Når samarbejder med os, er du sikker på at du får en oversættelse som du kan stole på, på et af de mange sprog vi arbejder med.

Bestil tolk