Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er altid gældende for OnLine Translations (herefter kaldet OnLine) levering af oversættelsesydelser o.l., med mindre OnLine skriftligt har erklæret andet.

 

Disse betingelser går forud for eventuelle bestemmelser i Kundens ordre/accept, herunder Kundens almindelige forretningsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelserne kan fraviges, såfremt dette udtrykkeligt fremgår af skriftlig aftale eller ordrebekræftelse mellem OnLine og Kunden.

 

1. TILBUD

Såfremt andet ikke er anført, er tilbud kun gældende i 60 dage fra tilbudsdato. Endelig aftale om levering er først indgået, når OnLine skriftligt bekræfter modtagelsen af Kundens accept af tilbuddet.

 

2. ORDREBEKRÆFTELSE

Alle ordrer bekræftes skriftligt af OnLine. Det påhviler Kunden at kontrollere ordrebekræftelsen og omgående give meddel-else om eventuelle fejl og mangler ved denne.

 

3. PRISER OG BETALING

Alle oplyste priser er eksklusive moms, der pålægges ved fakturering med den på det tidspunkt gældende sats. Ændrer Kunden opgavens art og omfang, reguleres den aftalte pris i overensstemmelse hermed. OnLine tager forbehold for ordtællingsfejl.

 

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant. Alle betalinger skal ske uden fradrag eller modregning. Modtages betaling senere end 8 dage fra fakturadato, pålægges renter og gebyrer i henhold til renteloven.

 

4. LEVERINGSTID

OnLine er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser, med mindre disse skyldes OnLines forhold. Med mindre andet udtrykkeligt er nævnt, er de i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkter omtrentlige.

 

Erfarer OnLine, at en væsentlig overskridelse af den opgivne leveringstid er sandsynlig, påhviler det OnLine straks at underrette Kunden herom med oplysning om, hvornår levering kan påregnes at finde sted.

5. LEVERINGSSTED

Med mindre særlig forsendelsesmåde er aftalt, fremsendes den af OnLine udarbejdede oversættelse o.l. til Kunden på den måde, som OnLine finder mest hensigtsmæssig. Levering sker til Kundens adresse som anført i ordrebekræftelsen.

 

6. DEFINITION AF SPROGLIGE YDELSER

For så vidt angår opgavens art og karakter erklærer OnLine, at arbejdsopgaven udføres professionelt og fagligt velkvalificeret, hvorved forstås, at OnLine leverer en fejlfri oversættelse/korrekturlæsning, idet OnLine dog tager forbehold for fejloversættelse som følge af indholds- og meningsforstyrrende fejl i den udleverede kildetekst.

 

"Oversættelse" omfatter selve oversættelsen af en tekst fra et sprog til et eller flere andre samt tillige grammatisk, ortografisk og indholdsmæssig korrekturlæsning (egen korrektur foretaget af oversætteren selv) af den oversatte tekst.

 

Sekundær korrektur” omfatter grammatisk, ortografisk og indholdsmæssig gennemlæsning af den oversatte tekst foretaget af en anden kvalificeret oversætter.

 

"Korrekturlæsning" af en tekst, som OnLine ikke selv har oversat eller forfattet, omfatter en grammatisk, ortografisk og forståelsesorienteret, herunder termi­nologisk, gennemlæsning af teksten.

 

Det kan ikke forventes, at korrekturlæseren tjekker f.eks. samt­ligt realiserede termer i en tekst, men dog at korrekturlæseren undersøger adæ­kvansen af og retter de realiserede termer, som korrekturlæseren kan dokumentere, er direkte forker­te.

 

Korrekturlæsning omfatter kun indholds­mæssig sammenholdelse af kilde- og måltekst, hvis Kunden udtrykkeligt har bedt herom, og det fremgår af ordrebekræf­telsen.

 

7. EJENDOMSRET OG FORTROLIGHED

Alle dokumenter, filer, tegninger og anden dokumentation o.l. (herefter kaldet dokumenterne), som udleveres til OnLine med henblik på oversættelse eller anden behandling, forbliver Kundens ejendom, men OnLine har som led i opgavens udførelse ret til at kopiere, scan­ne eller på anden vis reproducere dokumenterne og udlevere disse til OnLines oversættere, korrekturlæ­sere m.fl.

 

OnLine er selv forpligtet til og har pålagt sine oversættere, korrekturlæsere m.fl. at bevare fuldstændig tavshed om dokumenterne og deres indhold og deri behandlede emner. OnLine bevarer alle rettigheder til de i forbindelse med en oversættelsesopgave udar­bej­dede oversættelseshukommelser, termbaser m.v.

 

8. REKLAMATION OG ANSVAR

Det påhviler Kunden at undersøge den af OnLine udførte oversættelse straks efter modta­gel­sen. Såfremt Kunden ønsker at påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller be­hæf­tet med fejl, skal Kunden senest 8 dage efter leveringen reklamere skriftligt med ek­semplificerende begrundelse.

 

Under forudsætning af godkendt reklamation udbedrer OnLine fejlen. Såfremt omlevering (efterlevering) sker inden rimelig tid efter berettiget reklamation, kan Kunden ikke gøre andre følger af mangler gældende.

 

OnLine påtager sig ikke erstatningsansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. OnLine bemærker, at Kunden selv bærer ansvaret for, at de af denne til OnLine udleverede dokumenter i sin helhed egner sig til dennes behov, og fraskriver sig derfor ethvert erstatningsansvar, der følger af dokumenternes mangelfuldhed.

 

9. FORCE MAJEURE

OnLine er ikke ansvarlig over for Kunden for forhold, som skyldes omstændig­heder, som ligger uden for OnLines kontrol, herunder force majeure, strejke, lock-out, skade på IT-systemer, manglende leverancer fra underleverandører m.v.

 

OnLine er forpligtet til uden ugrundet ophold at underrette Kunden herom. Uden ind­skrænk­ning kan enhver af parterne, hvis aftalens opfyldelse inden rimelig tid umuliggøres på grun­d af de i dette punkt nævnte omstændigheder, hæve aftalen ved skriftlig meddel­else herom til mod­parten.

 

10. TVISTER OG LOVVALG

Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med aftalen, skal hver af parterne gøre alle forsøg på at løse disse i mindelighed.

 

Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Byretten i Kolding. Dansk ret finder anvendelse.